Өргөдөл гаргах загвар

ХОВД АЙМГИЙН БУЛГАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХ ДЭХ 

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ГЭР БҮЛИЙН МАРГААНЫ ТАЛААР ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЗАГВАР 

 

ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЗАГВАР